Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

Webmaster: Małgorzata Goździak
dostosowanie warunków sprawdzianu
 
W roku szkolnym 2016/17 w klasach 3b i 3d kontynuowana jest realizacja dwóch innowacyjnych programów nauczania: "ZIP-Zainteresowania i Pasje" (klasa 3b) oraz "Odkrywca Biznesu" (klasa 3d). Nauczyciele realizują w/w programy w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych. Programy zostały formalnie wpisane do bazy innowacji znajdujących się w Kuratorium Oświaty w Warszawie pod numerem 3108 i 3109.

Program "ZIP" pozwala na włączenie nowych technologii jako niezbędnego, ale niedominującego elementu szkolnej rzeczywistości. Nauczyciel ma być inspiratorem, wspierającym kształtowanie nawyków formułowania celów przez uczniów. Wykorzystując przykładowe tematy podane w tym programie nauczyciel inspiruje uczniów do ciekawego, czasami niekonwencjonalnego opracowania zadania. Głównym założeniem programu jest odkrywanie i eksplorowanie świata przez dzieci, co prowadzi do rozbudzania ich pasji. Uczniowie przeprowadzają również różnorodne doświadczenia, które pozwalają im na lepsze zapamiętywanie wiedzy i są większą motywacją do pracy.
Treści nauczania zostały opracowane w ramach każdego przedmiotu. W ich zdobyciu pomaga uczniom metoda Marii Montessori oraz metoda projektów i doświadczeń poszukujących.

Treści programowe zawarte programie  "Odkrywca biznesu" dążą do wzbudzenia w dziecku samodzielności i przedsiębiorczości, dając także niezbędny zasób wiedzy, w tym kompetencji z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Program ten dąży więc do tego, aby uczniowie nabyli niezbędne umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą im stać się w przyszłości innowacyjnymi twórcami, przygotowanymi do radzenia sobie w różnorodnym otoczeniu gospodarczym, a przede wszystkim ludźmi, którzy będą żyć w zgodzie ze sobą i swoimi predyspozycjami. Program "Odkrywca biznesu" jest nastawiony na wzbudzanie w uczniach kreatywności, samodzielności oraz współpracy, co można ująć jako szeroko rozumianą przedsiębiorczość.

Na realizację treści programu "ZIP" i "Odkrywca Biznesu" w każdym tygodniu poświęcamy minimum jedną godzinę lekcyjną. Niektóre zajęcia odbywają się poza budynkiem szkolnym np. w lesie, parku, na boisku, w kinie, w sklepie.
Podręcznik "Nasza szkoła", z którego korzystają uczniowie podczas obowiązkowych zajęć, okazuje się świetną bazą do zaproponowania uczniom wielu intrygujących i ciekawych tematów projektów.
Formuła obu programów oparta jest o szkolną platformę edukacyjną zawierającą dodatkowe ćwiczenia, materiały video, gry i słowniczki pojęć.

Uczniowie obu klas z pewnością zbierają nowe doświadczenia i w ciekawy, odmienny sposób poznają tajniki rzeczywistości, zaś nauczycielom drogę wskazują słowa autorów programu "...że najważniejsze w pracy nauczyciela są uszy. Nauczycielu, wsłuchaj się w swoich uczniów, pozwól im być aktywnym uczestnikiem lekcji, daj im narzędzia, pozwól się mylić i szukać samodzielnie odpowiedzi, wspieraj i zachęcaj do działania, bądź obok ucznia nie przed nim. Nauczycielu, idź razem ze swoimi uczniami i zachwyćcie się światem."

Termin realizacji:  2016 -2019
Rok szkolny 2016/2017 klasa 4e
Rok szkony 2017/2018 - klasa 5e
Rok szkolny 2018/2019 - klasa 6e

Celem głównym innowacji jest rozbudzanie ciekawości matematycznej przy zastosowaniu technologii informacyjno - komunikacyjnej, wykorzystanie tabletów jako środka dydaktycznego podczas zajęć matematycznych.

Ponadto:
"ułatwienie zdobywania wiedzy i podniesienie atrakcyjności nauczania,
"tworzenie przyjaznego i atrakcyjnego środowiska do nauczania matematyki
"wzbogacanie lekcji poprzez interaktywne metody nauczania - zastosowanie systemu Samsung School,
"korelacja z zajęciami komputerowymi (pilotażowe wdrożenie  programowania)  w zakresie wprowadzania algorytmów.
"rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania  poprzez gry i zabawy matematyczne,
"kreatywne rozwiązywanie problemów,
"rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników,
"pobudzenie kreatywności i aktywności uczniów.

Opis innowacji:
Matematyka obecna jest w każdej dziedzinie życia. Można znaleźć ją wszędzie, pozwala na przyswojenie umiejętności i wiedzy z wielu przedmiotów. Powinna być również nauczana w sposób atrakcyjny, wręcz przyciągać uwagę dzieci.
Lekcje matematyki przy użyciu nowoczesnych narzędzi takich jak tablety, komputery, tablica interaktywna i interaktywnych pomocy rozwijają logiczne myślenie,  zwiększają samokontrolę i podnoszą efektywność kształcenia.
Omawiana innowacja pedagogiczna  ma na celu rozbudzanie ciekawości matematycznej przy zastosowaniu technologii informacyjno - komunikacyjnej, wykorzystanie tabletów jako środka dydaktycznego podczas zajęć matematycznych.

Podczas zajęć będzie wdrażany i wykorzystywany system Samsung School. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli przekazać więcej wiedzy, lekcje będą toczyć się szybciej.
System zarządzający tabletami pozwala nauczycielowi na pełną kontrolę nad tym co dzieje się na ekranie tabletów. Poprzez monitorowanie ekranów nauczyciel może śledzić pracę uczniów i przekazywać im dodatkowe wyjaśnienia w zależności od poziomu zrozumienia materiału. Opcja udostępniania ekranu i materiałów pozwala nie tylko na synchronizację treści, ale także na umieszczanie na ekranie adnotacji. Funkcja "biblioteki publicznej" umożliwi nauczycielowi i uczniom dostęp do informacji przechowywanych na wspólnym dysku w chmurze, który funkcjonuje jako węzeł informacyjny.
Podczas zajęć planowane jest wykorzystanie dostępnych w Internecie zasobów edukacyjnych które zostały przygotowane i udostępnione jako pomoc w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, wspomagając proces dydaktyczny. Uczniowie będą mogli przy pomocy komputera aktywnie rozwiązywać zadania, odpowiadać na pytania testowe podane w formie atrakcyjnych gier. Poprzez transmisje online będą uczestniczyć w pokazach naukowych, zadawać pytania. Ponadto mogą tworzyć własne zasoby i prezentacje w postaci łamigłówek, krzyżówek itp.

Rozwiązania organizacyjno- metodyczne innowacji:
"w klasie będzie realizowany program "Matematyka z pomysłem" z uwzględnieniem podstawy programowej z matematyki.
"klasa będzie miała 5 godzin matematyki tygodniowo w każdym roku nauczania.
"dodatkowo w miarę potrzeb: zespół wyrównawczy oraz kółko matematyczne dla chętnych
"przynajmniej 2 -3 razy w tygodniu będą na lekcjach wykorzystywane tablety
"dodatkowo - korelacja z zajęciami komputerowymi  - z pilotażowym wdrożeniem programowania.
"dodatkowo oprócz podręczników i ćwiczeń matematycznych papierowych będą  wykorzystywane zasoby  e - podręcznika, platforma wsipnet oraz  gry i zabawy matematyczne rozwijające logiczne myślenie.
"uczniowie będą mieli założone własne imienne konta w systemie Samsung School. Rodzice będą mogli monitorować postępy dzieci.

nauczyciel prowadzacy innowację: Małgorzata Go
ździak
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, realizowane jest pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej, w oparciu o innowację pedagogiczną " W świecie programowania". Innowacja wdrażana jest w klasach: 1a,d  oraz we wszystkich klasach czwartych. W ramach podjętych działań uczniowie, poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych jak też i dodatkowych pozalekcyjnych, mających pobudzić ich do kreatywnego działania  i poszukiwania rozwiązań stawianych im zadań, poznają nieformalne znaczenie wybranych pojęć związanych z informatyką.
W klasach pierwszych uczniowie rozwijają swoje umiejętności poprzez ćwiczenia bez komputera z wykorzystaniem maty edukacyjnej Mistrzów Kodowania. Na macie rozwijają percepcję wzrokową, pracujemy nad orientacją przestrzenną, koordynacją wzrokowo-ruchową i koncentracją uwagi:
- układamy obrazki według wzoru oraz na podstawie podanych współrzędnych
- ćwiczymy symetrię - odwzorowywanie  układu kwadratów z małego obrazka na matę, a następnie dzieci dokładają symetryczną część
- tworzymy historie na podstawie obrazków
- poszerzamy kompetencje matematyczne licząc, porównując, dodając oraz odejmując
- ćwiczymy memory obrazkowe
- ćwiczymy spostrzegawczość, kierunki
- poznajemy  zasady kodowania i odkodowywania symboli na macie

Każde zajęcia są dla uczniów wielką przygodą z krainy fantazji ale również doskonałą lekcją logicznego myślenia, orientacji w przestrzeni i w schemacie swojego ciała. Bezpośrednie działanie sprawia, że nawet nieśmiałe i wycofane dziewczynki świetnie budują wyrazy z sylab i układają wzory symetryczne do podanych. Należy stwierdzić, iż "Mata Edukacyjna  Mistrzów Kodowania" jest doskonałym narzędziem edukacyjnym.
Ponadto uczniowie korzystając z oprogramowania, odpowiedniego do ich wieku, możliwości i zainteresowań posługują się również komputerem pomagając sobie w nauce czytania, pisania, rachowania i prezentacji pomysłów.
  
Lekcje programowania w klasach czwartych realizowane są w trakcie zajęć komputerowych poszczególnych grup oraz zajęć dodatkowych zaplanowanych do realizacji  innowacji.  Ponadto Szkoła bierze aktywnie udział, już drugi rok, w programie "Mistrzowie Kodowania".
    We wrześniu podobnie jak klasy pierwsze na zajęciach wykorzystywana była mata edukacyjna. Uczniowie  na początku doskonalili percepcję wzrokową i logiczne myślenie poprzez różne zabawy z matą,  a następnie programowali na macie (np. jak kotek ma dojść do myszki itp.). Na kolejnych lekcjach wykorzystywane do kodowania były tablety i takie aplikacje jak np.: Run Marco, Bit by bit, Kodable, Scratch Junior.  Programować można też za pomocą Internetu więc kolejne zajęcia odbywały się  przy komputerach i za pomocą takich stron jak: playcodemonkey.com, code.org i scratch.mit.edu. Poznali podstawy programowania w Scratch oraz Logomocja. Uczniowie  również rozpoczęli zabawę i naukę z robotami Dash i Dot. Poznali podstawy języka Blockly.
W roku szkolnego 2016/2017 uczniowie klas IV brali udział w wielu akcjach:
- Europejski Tydzień Kodowania
- Warsztaty online, zorganizowane przez Akademię Nask "Zaprogramuj się na dobrą zabawę"
- "Dzieci uczą dorosłych" - warsztaty w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
- Godzina Kodowania
- Cyfrowi Odkrywcy - zajęcia polegająca na zabawie w budowanie i sterowanie Inteligentnym Miastem.
- konkursy programistyczne.
 
Naszym zdaniem lekcje się dzieciom bardzo podobają,  przez świetną zabawę nabierają umiejętności logicznego i komputacyjnego myślenia. Uczą się współpracować w grupie pomagając sobie nawzajem w napotkanych trudnościach.

Nauczycielki wdrażające innowację:
Izabela Łoś i Joanna Pruszyńska (klasy I)
Małgorzata Goździak i Anna Słowik (klasy IV)