Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

Webmaster: Małgorzata Goździak
 
 
 
 
Psycholog i pedagog szkolny
Zajmujemy się profilaktyką i bieżącą pomocą uczniom oraz rodzicom w formie: diagnozy trudności szkolnych i in. oraz terapią - indywidualną jak i grupową (socjoterapia) czy interwencjami w sytuacjach problemowych. Oprócz tego służymy wsparciem w sytuacjach konfliktowych na terenie szkoły, również proponujemy mediacje i konsultacje oraz pomoc w korzystaniu z placówek specjalistycznych.

Budynek ul. Batorego 11
                   Gabinet logopedyczny (sala nr 12) wyposażony jest w niezbędne pomoce do ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne , do ćwiczeń oddechowych oraz ćwiczeń językowych. Został doposażony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w specjalistyczny sprzęt komputerowy do diagnozy i terapii logopedycznej, instrumentarium logopedyczne, programy komputerowe oraz pomoce i materiały dydaktyczne.

Zajęcia logopedyczne w szkole skierowane są do dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy. Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie i zespołowo w zależności od rodzaju oraz stopnia nasilenia zaburzeń. Celem terapii logopedycznej jest usuwanie zaburzeń mowy, korekcja wymowy, nauczanie mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
Do tego celu służą indywidualnie dobierane dla każdego dziecka ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne, kształcące słuch fonemowy oraz usprawniające narządy artykulacyjne. Ćwiczenia te wykonywane są wraz z grami
i zabawami utrwalającymi wymowę tj. rebusy, zagadki, itp.


Do głównych zadań logopedy szkolnego należy:
-Przeprowadzanie badań przesiewowych wśród uczniów klas pierwszych i uczniów z oddziałów zerowych rozpoczynających naukę w SP 2.
-Szczegółowe badania logopedyczne wytypowanych do terapii uczniów.
-Szczegółowe badania logopedyczne dzieci niepełnosprawnych rozpoczynających naukę w SP2 - diagnoza szczegółowa, określenie kierunków postępowania logoterapeutycznego.
-Stała współpraca z rodzicami - udzielanie wskazówek do kontynuacji logoterapii w domu, ocena stanu mowy dzieci.
-Współpraca z wychowawcami klas oraz pedagogami specjalnymi.
-Organizowanie i prowadzenie zajęć logopedycznych w klasach 0-VI (według tygodniowego harmonogramu zajęć).

Drodzy Rodzice!
Skuteczność i powodzenie terapii logopedycznej zależy w dużej mierze od kontynuowania ćwiczeń w domu.
Serdecznie zapraszam do współpracy.

W naszej szkole logopeda również prowadzi Trening Uwagi Słuchowej zwany metodą kształcenia uwagi słuchowej lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej wynalezioną przez prof. Alfreda Tomatisa.
Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane ,,elektronicznym uchem'' , które jest idealnym modelem ucha ludzkiego- ćwiczy ono ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny układ nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Sprzęt do treningu szkoła otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

EFEKTY STOSOWANIA METODY TOMATISA W PRZYPADKU DZIECI SZKOLNYCH:

-Polepszenie koordynacji ruchowej

-Polepszenie radzenia sobie z emocjami

-Polepszenie radzenia sobie z stresem

-Zwiększenie koncentracji

-Lepsze zapamiętywanie

-Zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych

-Zwiększenie sprawności komunikowania się

-Skuteczniejsza nauka języków obcych

-Lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z problemami dyslektycznymi. Uczniowie z dysleksją mylą litery, sylaby, wyrazy; przestawiają je, opuszczają lub nawet nie mogą zapamiętać. Mają też problemy
z ortografią a czasem trudno jest odczytać zapisany przez nich tekst. Problem niepowodzeń szkolnych dzieci przyciąga uwagę naszych nauczycieli, którzy dbając o skuteczność własnych oddziaływań dydaktycznych chcą jak najbardziej pomóc dzieciom. W takiej sytuacji pomocne są zajęcia terapii pedagogicznej (reedukacja).

Celem terapii pedagogicznej jest np:
- Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
- Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów
- Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji
- Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
- Zapamiętywanie bodźców słuchowo-wzrokowych i różnicowanie ich
- Rozpoznawanie struktur o charakterze abstrakcyjnym
- Usprawnianie percepcji wzrokowo- słuchowej
- Doskonalenie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej
- Usprawnianie grafomotoryki
- Pozytywne wzmacnianie dzieci

Terapia polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji wzroku, słuchu i ruchu, za pomocą różnych ćwiczeń. Wiele z nich można - i należy - wykonywać z dzieckiem samemu w domu, jednak ich dobór powinien być doradzony przez terapeutę. Dzieci na zajęcia powinny być kierowane jak najwcześniej a zajęcia z dzieckiem powinny być prowadzone do skutku - nie powinno się ich przerywać, jeśli objawy dysleksji się utrzymują.
             Wszystkie informacje odbierane ze świata docierają do nas poprzez zmysły. Zwykle nie jesteśmy świadomi zachodzących procesów, gdyż odbywają się one  w obrębie ośrodkowego układu nerwowego na poziomie podświadomości. Wszyscy jesteśmy świadomi występowania i działania zmysłu smaku, węchu, wzroku oraz słuchu. Ale większość   z nas nie zdaje sobie sprawy, że nasz układ nerwowy odbiera i rejestruje informacje płynące z dotyku, ruchu, siły grawitacji oraz pozycji ciała. Tak jak oczy rejestrują informacje wzrokowe i przekazują je do mózgu w celu ich zinterpretowania, tak wszystkie pozostałe zmysły posiadają receptory odbierające bodźce
i przekazujące je do mózgu. Komórki znajdujące się w skórze przekazują informacje dotyczące lekkiego dotyku, bólu, temperatury oraz nacisku. Struktury w uchu wewnętrznym rejestrują ruch oraz zmiany pozycji głowy. Odpowiednie struktury mięśni, stawów oraz więzadeł warunkują świadomość pozycji ciała.
            
                   INTEGRACJA SENSORYCZNA, czyli przetwarzanie bodźców sensorycznych to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk; układ przedsionkowy odbierający ruch; czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok i słuch), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.
                  
                     Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów   i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.
                    Jeśli doświadczenia dziecka w odbiorze i przetwarzaniu bodźców płynących ze zmysłów podstawowych są złe lub niepełne, to nie jest ono w stanie nauczyć się złożonych czynności, takich jak czytanie lub pisanie, i opanowanie ich sprawia mu ogromne trudności. Dziecko potrzebuje siedmiu - ośmiu lat doświadczeń, na które składają się ruch, poznawanie otoczenia i własne działanie. Tworzą one podstawę jego rozwoju intelektualnego, osobowościowego i społecznego. Tylko przez własne aktywne i różnorodne działania dziecko uczy się rozumieć otoczenie.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce
dostosowanie warunków sprawdzianu
Nauczyciel PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
  godziny sala godziny sala godziny sala godziny sala godziny sala

                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Lp. Dzień tygodnia Anita Cyburska Monika Karakula
1 poniedziałek    
2 wtorek    
3 środa    
4 czwartek    
5 piątek    
poniedziałek        
wtorek        
środa        
czwartek        
piątek        
1.Poradnia Zdrowia Psychicznego dla młodzieży
Ul. Dzielna 7, Warszawa
Tel. 22 831 60 79

2.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
Ul. Koszykowa 79a, Warszawa
Tel. 22 628 52 41, 22 629 39 94

3. Synapsis
ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa,
tel.22 825 87 42

4.Centrum Zdrowia Dziecka
Poradnia dla dzieci z autyzmem
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Tel. 22 815 71 61

5.Instytut Psychiatrii i Neurologii
Poradnia dla dzieci autystycznych i ich rodzin
Ul. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa
Tel. 22 458 26 22


6.Ośrodek Wczesnej Interwencji
Ul. Pilicka 21

7.Instytut Matki i Dziecka
Ul. Kasprzaka 17 a, warszawa
Tel. 22 327 70 00

8.CBT
Ul. Wołodyjowskiego 74, Warszawa
Tel. 507 130 919, 22 853 20 50
9.www.centrum-terapii.pl

10.Fundacja Scolar
Ul. Kubickiego 9/2, Warszawa
Tel. 22 848 43 24, 607 344 840, 601 266 039

11.Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Sowa"
Ul. Fabryczna 1, Marki
Tel. 22 761 90 35

12.Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna "ASQ"
ul. Kościelna 38, Wołomin
tel. 606 182 947
www. asqporadnia.pl


13.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Legionów 85, Wołomin
Tel. 22 498 03 04, 22 776 27 85
www.ppp.wolomin.pl

14.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Inżynierska , Zielonka
Tel. 22 760 24 97
www.pppzielonka.pl

15.Instytut Patologii i Fizjologii i Patologii Słuchu
Ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa
Tel. 22 311 81 11, 311 81 21, 311 81 21

16.Zielona Poradnia
Ul. Batorego 62a, 05-091 Ząbki
Tel. 22 408 80 80

17.Centrum Psychoterapii Spektrum
Al. Armii Krajowej 16a, 05-200 Wołomin
Tel. 535 972 001


18.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Legionów 78, Wołomin
Tel. 22 776 95-96

19.Stowarzyszenie PRO- Pracownia Rozwoju Osobowości
Ul. Słowackiego 21, Ząbki
Tel. 606 656 947, 660 907 563

20.Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. J. Poniatowskiego 29, Zielonka
Tel. 22 771 83 84

21.Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Wojska Polskiego 12, Ząbki
Tel. 22 781-64-57


 
Budynek ul. Batorego 11
wszystkie zajęcia prowadzone są w sali nr 7
Lp. Dzień tygodnia Izabela Pólkowska
Pedagog
Gab. 66a
Anna Talarek
Pedogog
Gab. 66a
Ewelina Dylak
Psycholog
Gab. 56
Monika Zarzycka
Psycholog
Gab.56      
1 poniedziałek -------------- 12.00 - 15.30 8.00 - 13.30 10.30 - 17.30
2 wtorek 10.00 - 18.00
13.00 - 16.30 8.00 - 13.30
8.45 - 13.45
3 środa 8.00 - 14.30
8.00 - 11.30 11.00 - 18.00
8.45 - 13.45
4 czwartek --------------
8.00 - 16.00
9.00 - 14.00
8.00 - 13.00
5 piątek 8.00 - 13.30
8.00 - 15.30
10.00 - 13.00
8.00 - 12.00
Dzień Godziny Klasa Nauczyciel
wtorek 14.45-15.30 5-6 Izabela Pólkowska
Anna Talarek
środa 11.50-12.35 1
Izabela Pólkowska
Monika Zarzycka
czwartek 11.50-12.35 3
Ewelina Dylak
Monka Zarzycka
czwartek 14.45-15.30 4-5 Anna Talarek
Małgorzata Witosławska-Filipek
piątek 11.50-12.35 2-3 Anna Talarek
Ewelina Dylak